Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

(08:56 | 17/04/2018)

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.

1- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

- Giám đốc: Văn Công Đấu

+ Điện thoại cơ quan: 0773.922581

+ Điện thoại DĐ: 0919697888

+ Email: vcdau.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Huỳnh Thanh Hải

+ Điện thoại cơ quan: 0773.922580

+ Điện thoại DĐ: 0914257939

+ Email: hthai.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Thông

+ Điện thoại cơ quan: 0773.637639

+ Điện thoại DĐ: 0908050636

+ Email: nvthong.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Quốc

+ Điện thoại cơ quan: 0773.818118

+ Điện thoại DĐ: 0888579888

+ Email: ntquoc.sngv@kiengiang.gov.vn

2- Các đơn vị trực thuộc Sở

- Văn phòng: 0773.922584

- Thanh tra Sở: 0773.860409

- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài: 0773.863024

- Phòng Hợp tác quốc tế: 0773.929584

- Phòng Quản lý biên giới: 0773.922583./.